שפיפון הנגב

Pseudocerasetes persicus

שפיפון הנגב Pseudocerasetes persicus