עכן חרטומים

Cerastes cerastes

עכן חרטומים Cerastes cerastes